Odpowiedzi na często zadawane pytania

Według prawa, ZUS może ukarać osobę zobowiązań do płacenia w imieniu pracownika składek kar grzywny w wysokoci do 5000 zł. Kara jest zależna od wielu czynników, w tym np. jak długo się spónilimy. W przypadku niedużych spóźnień ze zgłoszeniem pracownika, ZUS z reguły nie wyciąga konsekwencji. Należy jednakże pamiętać o 7 dniowym terminie, w którym należy zgłosić nowego pracownika.

Ulgę na dzieci rozliczamy poprzez dołšczenie załącznika PIT/O w zeznaniu podatkowym rocznym. W przypadku wniosków składanych przez małżeństwa, wymagany jest jeden załšcznik, wspólny dla zeznania. Wniosek o ulgę mogą dołšączyć jedynie osoby, które pełniły władzę rodzicielską lub były opiekunem prawnym dziecka. Kwota jest zależna od liczby dzieci – na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi aż 2700 zł..

Formę opodatkowania można wybrać najpóniej do 20-ego stycznia roku podatkowego. Gdy termin wypada np. w sobotę, to możliwoć składania wniosku automatycznie przedłuża się do pierwszego kolejnego dnia roboczego. W celu zmiany formy opodatkowania wypełnia się wniosek o zmianę wpisu w formularzu CEIDG, który następnie przedkłada się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Tak, według prawa zawieszenie działalnoci nie zwalnia z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wynika to z faktu, że mimo ogłoszenia zawieszenia, przedsiębiorca nadal może prowadzić czynnoci, które należy do księgi wpisać, jak np. otrzymywanie przychodów z odsetek bankowych. Niektóre wydatki poniesione w czasie zawieszenia mogš wliczyć się w koszty uzyskania przychodów lub zabezpieczajšcych ich ródło (jak np. opłaty za media czy czynsz za wynajem).

Wysokoć stawki opłat jest zależna od wyboru formy opodatkowania. Przedsiębiorca może opłacać składki według m.in. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy według skali podatkowej lub podatku liniowego. Nie majšc odpowiedniej wiedzy, czasami trudno jest obliczyć odpowiedni podatek dochodowy. Nasze biuro rachunkowe wiadczy pomoc w takich sytuacjach – po uzyskaniu wstępnych informacji, jestemy w stanie udzielić odpowiedzi dotyczšcej wysokoci opłat.

Ceny za usługi księgowe zależš głównie od rodzajów ewidencji księgowej oraz prowadzonej działalnoci. Ponadto, brana pod uwagę jest liczba dokumentów, dostawców oraz odbiorców. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo wypełnić przygotowany formularz, który pozwoli nam na wyliczenie cen. Zachęcamy również do zadzwonienia do naszego biura w celu uzyskania szczegółów.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnocią można zarejestrować na dwa sposoby:

przez Internet, za pomocą systemu eKRS – w tym przypadku dokumenty należy podpisać za pomocą podpisu Profilu Zaufanego lub elektronicznego,

tradycyjnie, składając odpowiednie wnioski i dokumenty do sšdu rejestrowego, który znajduje się najbliżej miejsca głównej siedziby spółki.

Przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad księgowocią swojej firmy powierzonej biuru rachunkowemu. Dokumenty mogą być okazywane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej i wglšd do danych nie jest w żaden sposób ograniczany. Zatrudnienie biura rachunkowego jest bezpiecznym odcišżeniem od czasochłonnych obowišzków dotyczšcych rozliczeń.

Za błędy księgowe odpowiada przedsiębiorca, mimo korzystania z usług biura rachunkowego. Najczęciej pomyłki sš niewielkie i podlegajš karze grzywny lub mandatowi. W przypadku nierzetelnego wykonywania obowišzków powierzonych podmiotowi księgowemu, istnieje możliwoć wszczęcia tzw. regresu. Przedsiębiorca według tego prawa może domagać się zwrotu poniesionych kosztów, które najczęciej zwracane sš z polisy ubezpieczeniowej OC biura rachunkowego.

Deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS muszą być dostarczane przez samego przedsiębiorcę lub przez biuro rachunkowe działajšce w jego imieniu. Do odpowiednich urzędów przekazywane są deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i wszelkie inne, niezbędne dokumenty. Deklaracje do ZUS-u i urzędu skarbowego (jak np. JPK_VAT) należy wysyłać każdego miesišca działalnoci firmy, co może być bardzo czasochłonne. Warto więc zatrudnić dowiadczone i profesjonalne biuro rachunkowe, które będzie to wykonywało za nas.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Zapraszamy do kontaktu