Zmiany podatkowe w 2024 roku

W 2024 roku, polscy przedsiębiorcy i podatnicy napotkają istotne zmiany w regulacjach podatkowych. Istotną nowością będzie konieczność wydawania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, oraz modyfikacje w dostępnych ulgach PIT, w tym rozszerzenie ulgi prorodzinnej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Planowane są również zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej oraz możliwe zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Przedstawiamy najistotniejsze potwierdzone zmiany.

Zmiany w składkach zdrowotnych i społecznych

W roku 2024 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych stawek ZUS, nie będzie niższa niż 4694,40 zł, co stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to wzrost składek społecznych. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku, składka emerytalna wyniesie 916,35 zł, rentowa 375,55 zł, chorobowa 115,01 zł, wypadkowa 78,40 zł, a składka na Fundusz Pracy 115,01 zł. Większość przedsiębiorców zapłaci również wyższą składkę zdrowotną do ZUS.

Ulgi podatkowe

Bez wprowadzenia nowych ulg, nastąpiły jednak modyfikacje istniejących. Na przykład, zmiana w uldze prorodzinnej pozwoli rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystać z ulg bez względu na dochód, co jest zmianą w stosunku do poprzedniego limitu dochodowego. Te zmiany są kluczowe dla zrozumienia kierunku, w jakim zmierza polski system podatkowy, oraz jakie działania powinni podjąć przedsiębiorcy i księgowi w celu ich przestrzegania.

Obowiązkowe faktury w KSeF przesunięte na 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw (osiągających obroty powyżej 200 mln złotych w poprzednim roku) od 1 lutego 2026 roku. Dla pozostałych firm system ten zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku. To zmiana w stosunku do pierwotnie zaplanowanego terminu, który miał wynosić 1 lipca 2024 roku, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o VAT, uchwaloną przez Sejm.

Podatek minimalny

Reforma podatkowa zwaną Polskim Ładem wprowadza minimalny podatek dochodowy dla firm (CIT). Nowe przepisy, które wejdą w życie od stycznia 2024 roku, mają na celu zminimalizowanie sytuacji, gdzie duże korporacje, mimo wysokich przychodów, deklarują niskie dochody lub straty. Obowiązek zapłaty nowej daniny wystąpi po raz pierwszy w 2025 roku dla firm, które odnotują straty podatkowe lub gdy ich rentowność (stosunek dochodów do przychodów) nie przekroczy 2%.

Podatek od plastiku

Zgodnie z Dyrektywą SUP, od 1 stycznia 2024 roku niektóre podmioty będą obowiązane do pobierania nowego podatku od konsumentów przy sprzedaży napojów i żywności w jednorazowych pojemnikach plastikowych. Podatek ten wpłynie na branże handlowe i gastronomiczne.

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe

Aktualne zapowiedzi nie przewidują zmian w kwocie wolnej od podatku ani progach podatkowych w 2024 roku. Pozostaną one na poziomie z 2023 roku, czyli kwota wolna wyniesie 30 000 zł, a progi podatkowe będą kształtować się na poziomie 12% do 120 000 zł dochodu i 32% powyżej tej kwoty.

Zmiany w zakresie Podatku od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) od 1 stycznia 2024 roku

Od nowego roku, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, zostaną wyłączone z opodatkowania PCC te czynności cywilnoprawne, które podlegają opodatkowaniu VAT, z wyjątkiem umów dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych traktowanych jako odrębne nieruchomości, które będą opodatkowane zgodnie z nowo dodanym art. 7a tej ustawy. Ponadto, nie będą opodatkowane czynności, w których przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży lub zamiany dotyczących nieruchomości lub ich części, praw użytkowania wieczystego, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub praw do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym oraz udziałów w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
  • transakcji niepodlegających VAT w ramach grup VAT zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o VAT, poza wyjątkami wymienionymi wyżej.

Nowe stawki podatku PCC, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, to 2% od umów sprzedaży obejmujących nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawa wynikające z prawa spółdzielczego, takie jak prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, 6% od umów sprzedaży opodatkowanych zgodnie z nowym art. 7a ustawy o PCC.

Przedłużenie obniżonej stawki VAT na żywność

Stawka VAT w wysokości 0% na wybrane produkty spożywcze została przedłużona do 31 marca. Dotyczy to artykułów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, które przed 1 lutego 2022 r. były opodatkowane stawką 5%. Następnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej, od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., stawka ta została zmniejszona do 0%. Zatem stawka 0% nadal obejmować będzie podstawowe produkty spożywcze takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał oraz produkty zbożowe.

Zmiany w zasadach amortyzacji

W 2024 roku, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w gminach z wysokim poziomem bezrobocia i niskimi dochodami na mieszkańca będą miały możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla samodzielnie wytworzonych środków trwałych takich jak niemieszkalne budynki i budowle zaliczane do grup 1 i 2 klasyfikacji. Maksymalny okres amortyzacji będzie mógł wynieść 10 lub 5 lat, w zależności od lokalnego bezrobocia. Z tej możliwości będą mogły skorzystać tylko środki trwałe wytworzone przez przedsiębiorców, a nie te nabyte.

 

Spis treści

Sprawdź inne publikacje